Algemene voorwaarden (dd. 16 oktober 2008)

Kwaliteit
Leenaers Tekstprojecten levert werk dat overeenstemt met de instructies en gemaakte afspraken en voldoet aan de eisen van goedvakmanschap.

Geheimhouding
Leenaers Tekstprojecten verplicht zich vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever geheim te houden, ook na afronding van de opdracht.

Eenmaal herzien
De opdrachtgever kan een tekst hoogstens één keer corrigeren of veranderen zonder extra kosten. Meer aanpassingen zijn niet in de offerte inbegrepen en worden in rekening gebracht tegen de in de offerte afgesproken uurprijs.

Tussentijdse verandering van de opdracht
Wanneer een opdracht na de opdrachtbevestiging veranderd wordt, is er sprake van een nieuwe opdracht. Hiervoor kan Leenaers Tekstprojecten op verzoek een nieuwe offerte maken.

Wanneer de opdrachtgever de opdracht verandert, uitstelt of intrekt, is Leenaers Tekstprojecten niet verplicht teksten te leveren die nog niet klaar zijn. Leenaers Tekstprojecten heeft wel recht op betaling voor het werk dat al gedaan is en op een schadevergoedingvoor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Offerte en offertekosten
Aan een kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer in een oriënterend gesprek al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, gaat het over in een werkbespreking. Hiervoor kunnen wel kosten in rekening worden gebracht.

Een offerte blijft één maand geldig. Bij zeer uitgebreide offertes kunnen kosten in rekening worden gebracht. In dat geval mag de opdrachtgever de daarin genoemde voorstellen gebruiken, ook om ze door een ander te laten uitvoeren.

Leenaers Tekstprojecten en de opdrachtgever kunnen in de offerte een vast honorarium overeenkomen. Zo niet, dan berekent Leenaers Tekstprojecten het honorarium opgrond van werkelijk bestede uren volgens de afgesproken uurtarieven.

Alle prijzen zijn exclusief btw. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Opdracht en opdrachtbevestiging
In de offerte of opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt duidelijk aangegeven:

· het doel van de opdracht, doelgroep en gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk
· de inbreng van de opdrachtgever is: welke materialen of gegevens hij aanlevert en wanneer, wie de tekst goedkeurt, en binnen welke tijd
· voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningbevoegd is
· eventuele bijkomende werkzaamheden zoals onderzoek, eindredactie, verzorging van illustraties en/of fotografie, etc.
· de manier waarop Leenaers Tekstprojecten de tekst of dienst aanlevert (medium en bestandsformaat), de uiterste aanlevertermijnen en de tijd voor correctie van de definitieve tekst of dienst.

Levering
De levertijd is afhankelijk van het op tijd aanleveren van materiaal en het tijdig doorgeven van correcties en veranderingen na de oplevering van de concepttekst. Wanneer de opdrachtgever het werk door nalatigheid of overmacht vertraagt, kan Leenaers Tekstprojecten de afgesproken leverdatum niet meer garanderen.

Leenaers Tekstprojecten zal de opdrachtgever direct laten weten wanneer zij door overmacht bijvoorbeeld ziekte, de opdracht niet kan uitvoeren. De opdrachtgever mag de opdracht dan binnen acht dagen schriftelijk annuleren. Hij moet wel het uitgevoerde gedeelte van de opdracht afnemen en Leenaers Tekstprojecten hiervoor betalen.

Kostensoorten
Leenaers Tekstprojecten kan in de offerte en de factuur onderscheid maken tussen verschillende kostensoorten, zoals honorarium, bureaukosten, reiskosten en kosten van derden.

Vrijwaring
De opdrachtgever moet zelf de geleverde teksten controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt hiervoor de aansprakelijkheid. Hij vrijwaart Leenaers Tekstprojecten tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Leenaers Tekstprojecten voor niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen uit enige overeenkomst, blijft in alle gevallen per overeenkomst beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief BTW en voorschotten met een maximum van €1.000,– (duizend euro).

Auteursrechten
Leenaers Tekstprojecten houdt het auteursrecht van opgeleverde teksten zolang de opdracht nog niet is afgerond, en/of tot de opdrachtgever de factuur volledig betaalt. Op dat moment draagt Leenaers Tekstprojecten de rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Betaling
De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen. Bij langdurige en/of grote opdrachten kan Leenaers Tekstprojecten betaling in termijnen vragen.

Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen
Beide partijen zullen eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst proberen op te lossen met behulp van bemiddeling. Wanneer dat niet lukt, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer.